خانه » ۱۳۹۴

بایگانی/آرشیو سالانه: ۱۳۹۴

مکانیک خاک پیشرفته

References Das, B. M.  (۲۰۰۷). Advanced Soil Mechanics. , 3rd edition, Taylor and Francis Budhu, M. (2010). Soil Mechanics and Foundations, 3rd edition,  John Wiley & Sons Helwany, S. (2007). Applied Soil Mechanics with ABAQUS Applications, John Wiley & Sons MATLAB Training Lectures Chapter 1. Stress and strain in soil mass Chapter 2. Consolidation Chapter 3. Elastic settlement of soil ... بیشتر بخوانید »

مکانیک خاک

Das, B., & Sobhan, K. (2013). Principles of geotechnical engineering. Cengage Learning Budhu, M. (2015). Soil Mechanics Fundamentals,  John Wiley & Sons Aysen, A. (2003). Problem Solving in Soil Mechanics, Spon Presss Lectures Chapter 1. Origin of soil and Grain size Chapter 2. Weight -Volume relationships Chapter 3. Plasticity of Soil Chapter 4. Classification of Soils Chapter 5. Soil Compaction ... بیشتر بخوانید »

مقدمه‌ای بر نقشه‌برداری و راهسازی با استفاده از۲۰۱۵ AutoCAD Civil 3D

علیرضا غنی زاده، امین تناکی زاده، حامد عمرانی و افشین غنی زاده،  مقدمه‌ای بر نقشه‌برداری و راهسازی با استفاده از۲۰۱۵ AutoCAD Civil 3D ،، انتشارات آذرخش،  ۱۳۹۴، ۳۷۹ صفحه بیشتر بخوانید »

مبانی و مسائل نقشه برداری زمینی

صدیقه میمندی پاریزی، علیرضا غنی زاده و سید حسین سیدالنگی ، مبانی و مسائل نقشه برداری زمینی، ۱۳۹۴، انتشارات آذرخش،  ۳۳۵ صفحه. بیشتر بخوانید »