خانه » دانلودها » آیین نامه‌ها » آیین نامه‌ ها

آیین نامه‌ ها

آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران (نشریه شماره 415)

آیین نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه شماره 234 – تجدید نظر اول)

مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت (نشریه شماره 341)

مشخصات فنی اجرایی بازیافت سرد آسفالت (نشریه شماره 339)

راهنمای بهسازی رویه‌های شنی و آسفالتی (نشریه شماره 296)

مشخصات فنی و عمومی راهداری (نشریه شماره 280)

دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها (نشریه شماره 268)

دستورالعمل استفاده از امولسیون‌های قیری در راهسازی (نشریه شماره 207)

طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA) (نشریه شماره 206)

مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه‌آهن (نشریه شماره 279)

مشخصات فنی عمومی روسازی راه‌آهن (نشریه شماره 301)

 

 

نظر دادن بسته است.