خانه » دانلودها » آیین نامه‌ها » آیین نامه‌ ها

آیین نامه‌ ها

آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران (نشریه شماره ۴۱۵)

آیین نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه شماره ۲۳۴ – تجدید نظر اول)

مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت (نشریه شماره ۳۴۱)

مشخصات فنی اجرایی بازیافت سرد آسفالت (نشریه شماره ۳۳۹)

راهنمای بهسازی رویه‌های شنی و آسفالتی (نشریه شماره ۲۹۶)

مشخصات فنی و عمومی راهداری (نشریه شماره ۲۸۰)

دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها (نشریه شماره ۲۶۸)

دستورالعمل استفاده از امولسیون‌های قیری در راهسازی (نشریه شماره ۲۰۷)

طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط‌های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA) (نشریه شماره ۲۰۶)

مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه‌آهن (نشریه شماره ۲۷۹)

مشخصات فنی عمومی روسازی راه‌آهن (نشریه شماره ۳۰۱)

 

 

نظر دادن بسته است.