خانه » مطالب درسی » پروژه راهسازی

پروژه راهسازی

نقشه های توپوگرافی

 شماره نقشه
 مقیاس
 دانلود
 ۱
 ۱:۵۰۰۰

 dwg

 ۲
 ۱:۵۰۰۰

 dwg

 ۳
 ۱:۵۰۰۰

 

 dwg

 ۴
 ۱:۵۰۰۰

 dwg

 ۵
 ۱:۵۰۰۰

dwg 

 ۶
 ۱:۵۰۰۰

 dwg

 ۷
 ۱:۵۰۰۰

dwg

 ۸
 ۱:۵۰۰۰

 dwg

 ۹
 ۱:۵۰۰۰

 dwg

مشخصات نقشه‌ها و مواردی که باید در گزارش کار آورده شوند

قالب تهیه گزارش کار پروژه راهسازی

برنامه زمانبندی انجام پروژه راهسازی

dwgنمونه نقشه پروفیل طولی

 

dwgنمونه نقشه مقطع عرضی تیپ

 

جوابی بنویسید