خانه » مطالب درسی » کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران

کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران

 مراجع و منابع:

  • سیدباقر فاطمی و یوسف رضایی، “مبانی سنجش از دور“، نشر آزاده، ۱۳۹۱
  • سیدرضا حسین زاده و علیرضا بیدخوری، “سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS (مبانی و آموزش نرم افزار ArcGIS)”، نشر جهاد دانشگاهی،۱۳۹۲
  • مهران قدرتی، “آموزش کاربرد ArcGIS در مهندسی آب (هیدرولوژی و هیدروژئولوژی)”، نشر آذر، ۱۳۹۱
 

Lectures of Remote Sensing Part

Chapter 1. Introduction and basic concepts

Chapter 2. Electromagnetic waves

Chapter 3. Atmospheric effects and Remote Sensing

Chapter 4. Remote Sensing platforms

Chapter 5. Remote Sensing satellites

Chapter 6. Remote Sensing sensors

Chapter 7.  Image processing of remotely sensed images

Chapter 8. Radiometric processing of remotely sensed images

Chapter 9. Geometric corrections of remotely sensed images

Chapter 10. Digital Elevation Model

Lectures of GIS Part

Chapter 1. Introduction and basic concepts of GIS

Chapter 2. Coordinate systems and map Projections

Chapter 3. GIS data models

Chapter 4. Data sources and data input

Chapter 5. Special data editing

Chapter 6. GIS database

Chapter 7.  Modelling and analyzing in GIS

Chapter 8. Application of GIS in watershed management

نظر دادن بسته است.